Shopping Cart

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů na stránce https://www.softello.cz

1. Úvodní ustanovení 

1.1. Tyto podmínky Ochrany soukromí uživatelů upravují pravidla nakládání s osobními údaji, kontaktními a e-mailovými adresami Uživatelů ze strany Provozovatele a pravidla používání cookies Provozovatelem.

Provozovatelem při zpracování Vašich osobních údajů podle zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů je společnost BS PRODUCTION, s.r.o., 908 63 Radošovce 145, IČO: 50552538, zapsaná v OR OS Trnava spisová značka 38657/T.

2. Ochrana osobních údajů 

2.1 Provozovatel je oprávněn od Uživatelů požadovat některé osobní údaje pro účely jejich evidování, vedení jejich uživatelských profilů a plnění dohodnutých povinností Provozovatelem. Odevzdání těchto osobních údajů není povinné, bez něj však nemusí být poskytnuty služby subjektu osobních údajů, který je Provozovateli odmítne odevzdat.

2.2 Osobní údaje jsou jakékoliv informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby; identifikovatelná fyzická osoba je osoba, kterou lze identifikovat přímo nebo nepřímo, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, online identifikátor, nebo odkazem na jeden či více prvků, které jsou specifické pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, mentální, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby.

2.3 Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

 • plnění smlouvy mezi vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • vaše souhlas se zpracováním za účelem poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v souvislosti se zákonem č. 22/2004 Sb. o elektronickém obchodě  v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2.4 Správce zpracovává osobní údaje vlastními prostředky, přičemž na jejich ochranu používá mechanické, elektronické a organizační prostředky zabezpečení (zejména omezení vstupu do prostor, ve kterých se nacházejí nosiče s osobními údaji, nastavení přístupových práv k datovým úložištím, bezpečnostní software včetně antivirové ochrany, SSL protokol). Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze osoby pověřené jím.

2.5 Dotčená osoba je oprávněna kdykoli prostřednictvím e-mailu odeslaného z adresy, kterou použil při odeslání objednávky, požádat správce o informace ohledně účelu zpracování jejích osobních údajů, o jejich rozsahu a o případných příjemcích osobních údajů.

2.6 V případě prodeje zboží a služeb on-line bude naše společnost zpracovávat vaše osobní údaje (jméno a adresa, kontakt), uvedené v objednávce, pro účely plnění kupní smlouvy nebo spotřebitelské smlouvy, a to po dobu nezbytně nutnou k jejímu plnění, vyřízení případných nároků zákazníka z chybného plnění a dále pokud je zpracování potřebné na základě právních předpisů. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování v souladu s čl. 22 GDPR. Správce nemá v úmyslu předávat osobní údaje do třetí země (mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

2.7 Osobní údaje bude společnost BS PRODUCTION, s.r.o. zpracovávat automatizovaně i manuálně a bude je předávat dalším osobám a to: smluvním partnerům zajišťujícím plnění kupní smlouvy, např. zajištění provozu internetového obchodu, zpracování platby za zboží, dopravu zboží, marketingové služby a pod. Poskytnutí osobních údajů je nezbytné k uzavření smluvního vztahu, v případě, že zákazník s poskytnutím osobních údajů pro tento účel nesouhlasí, není možné kupní smlouvu uzavřít.

2.8 Osobní údaje dotčených osob jsou zpracovávány výhradně v následujícím rozsahu a po dobu následující:

• Data uvedená při vytváření uživatelského účtu v určeném rozsahu (jméno, příjmení, datum narození, adresa, dodací adresa, IČO, e-mailová adresa, telefonní číslo) po dobu existence uživatelského účtu daného uživatele nebo do doby vyřízení všech objednávek uživatele, nebo pokud se dotčená osoba nebude registrovat, po dobu 15 let od objednání zboží nebo služeb, podle toho, co z těchto událostí trvá déle; než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu.

3. Vaše práva

3.1 Máte právo přístupu k svým osobním údajům, stejně jako právo na jejich opravu, omezení, přenositelnost, namítnout zpracování osobních údajů a právo na likvidaci a další práva vyplývající z ustanovení § 19 a následujících zákona č. 18/2018 Sb., o ochraně osobních údajů. 

3.2 Obyčejná osoba má právo získat od správce potvrzení o tom, zda se zpracovávají osobní údaje, které se jí týkají. Pokud správce zpracovává takové osobní údaje, má obyčejná osoba právo získat přístup k těmto osobním údajům a informace o

 1. účelu zpracování osobních údajů,
 2. kategorii zpracovávaných osobních údajů,
 3. identifikaci příjemce nebo kategorie příjemců, kterému byly nebo mají být osobní údaje poskytnuty, zejména o příjemci v třetí zemi nebo o mezinárodní organizaci, je-li to možné,
 4. době uchovávání osobních údajů; není-li to možné, informaci o kritériích jejich určení,
 5. právu požadovat od správce opravu osobních údajů týkajících se obyčejné osoby, jejich vymazání nebo omezení jejich zpracování, nebo právu námitek proti zpracování osobních údajů,
 6. právu podat návrh na zahájení řízení podle § 100,
 7. zdrojích osobních údajů, pokud se osobní údaje nezískaly od obyčejné osoby,
 8. existenci automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování podle § 28 odst. 1 a 4; v těchto případech poskytne správce obyčejné osobě informace zejména o použitém postupu, jakož i o významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování osobních údajů pro obyčejnou osobu.

Souhlas lze kdykoli odvolat e-mailem na adrese uvedené v kontaktní sekci.

3.3 Správce shromažďuje a spravuje e-mailové adresy dotčených osob získané v souvislosti s registrací dotčených osob a také vedením jejich uživatelských účtů. Takto získané e-mailové adresy jsou bez ohledu na jejich povahu považovány za adresu elektronického kontaktu získanou v souvislosti s poskytnutím služby Správce.  Dotčené osoby si uvědomují, že je na tyto e-mailové adresy Správce oprávněn zasílat obchodní sdělení / newslettery, týkající se jeho vlastních služeb a výrobků, stejně jako dotazníky spokojenosti. 

3.4 Správce je povinen poskytnout dotčené osobě možnost odmítnout další zasílání obchodních sdělení / newsletterů na zadanou e-mailovou adresu, a to při první registraci na stránce a následně v každém jednotlivém obchodním sdělení. Odmítnutí dalšího zasílání sdělení je pro dotčenou osobu bezplatné.

4. IP adresy, cookies, Google Analytics, FB Pixel a AdWords a profilování

4.1 Správce je oprávněn sledovat a uchovávat IP adresy dotčených osob, a to výhradně pro účely evidence přístupu na své stránky. IP adresy nejsou poskytovány třetím osobám a na jejich zabezpečení používá Správce přiměřená bezpečnostní opatření. 

IP adresa je číselný kód, který identifikuje váš počítač na internetu. Údaje o vaší IP adrese a o typu internetového prohlížeče nám pomáhají analyzovat způsoby využívání této webové stránky, diagnostikovat problémy a zlepšovat kvalitu služeb, které vám nabízíme. Vaše IP adresa nám bez dodatečných informací neumožňuje zjistit vaši totožnost.

4.2 Provozovatel používá soubory cookies pro usnadnění používání svých webových stránek pro dotčené osoby, pro přihlašování na stránky a pro vyhodnocení návštěvnosti stránek.

4.3 Používáním souborů cookies nedochází k porušení právních předpisů, neboť jejich používání nezpůsobuje shromažďování osobních údajů a ani je neposkytujeme třetím stranám. Každá dotčená osoba tím, že prohlíží naši internetovou stránku, souhlasí s jejich používáním a ukládáním do svého prohlížeče. O této skutečnosti je upozorněn i při návštěvě stránky a svůj souhlas uděluje tím, že dále prohlíží stránku. Pokud dotčená osoba nesouhlasí s používáním souborů cookies, soubory cookies aktivně vymaže nebo zablokuje. Dotčená osoba má právo odmítnout přijetí cookies. V tomto případě bude stránku nadále oprávněna navštěvovat, avšak může to znamenat snížení komfortu užívání stránky. Při přihlášení nastavíme několik souborů cookies, abychom uložili vaše přihlašovací údaje a nastavení zobrazení. Přihlašovací cookies platí dva dny a nastavení zobrazení jeden rok. Pokud zvolíte „zapamatovat si“, vaše přihlášení bude platné dva týdny. Při odhlášení se ze svého účtu jsou soubory cookies odstraněny.

4.4 Provozovatel je oprávněn používat profilování a behaviorální reklamu, nástroje Google Analytics, Facebook Pixel, Text Manager a Google AdWords, se čímž dotčená osoba souhlasí.

4.5 Google Analytics je softwarový nástroj od společnosti Google, Inc., který umožňuje sledovat pohyb na webové stránce a její návštěvnost. Umožňuje zjistit, odkud uživatelé přišli na web, co dělali během jeho prohlížení a až podrobné informace o uživatelích.

4.6 Google AdWords představuje komplexní inzertní systém společnosti Google. Do tohoto systému je zařazen vyhledávač Google, partneři sítě (lidé, kteří mají na svých stránkách umístěnou reklamu prostřednictvím Google AdSense) a YouTube. Je to vlastně samoobslužný reklamní systém, který umožňuje, aby se reklama zobrazovala ve vyhledávání na Google a na síti jeho partnerských webů.

4.7 Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste se seznámil/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že jsou v celém rozsahu přijatelné. Se souhlasem s těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste se seznámil/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že jsou v celém rozsahu přijatelné.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň vám zašle novou verzi těchto podmínek na vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Informace o používání cookies

V souladu s § 55 odst. 5 zákona NRSR č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikacích v platném znění Vás tímto informujeme o používání cookies a upozorňujeme Vás na možnost změny nastavení Vašeho internetového prohlížeče pro případ, že Vám aktuální nastavení používání cookies nevyhovuje.

Co jsou cookies?

Soubory cookies jsou malé textové soubory, které mohou být do internetového prohlížeče odeslány při návštěvě webových stránek a uloženy do Vašeho zařízení (počítače nebo jiného zařízení s přístupem na internet, jako např. smartphone nebo tablet). Soubory cookies se ukládají do složky pro soubory Vašeho internetového prohlížeče. Cookies obvykle obsahují název webové stránky, ze které pocházejí, a datum svého vzniku. Při další návštěvě stránky webový prohlížeč znovu načte soubory cookies a tyto informace odešle zpět webové stránce, která původně cookies vytvořila. Soubory cookies, které používáme, nezpůsobují poškození Vašeho počítače. Nesnažíme se získat informace o tom, kdo konkrétně tuto stránku navštívil, pokud návštěvník z vlastní iniciativy nezadá své údaje pomocí nějakého formuláře nebo přihlášky, pokud jsou na stránce.

Proč používáme cookies?

Cookies používáme s cílem optimálně vytvářet a neustále zlepšovat naše služby, přizpůsobit je vašim zájmům a potřebám a zlepšovat jejich strukturu a obsah. Můžeme pomocí nich zjistit, zda jste již v minulosti navštívili naše webové stránky, nebo si zapamatovat nastavení, která jste při jejich používání upřednostnili. Například v určitém souboru cookie může být uložena informace o jazyce, který jste si zvolili, díky čemuž se tento jazyk automaticky nastaví, když se na stránky vrátíte. Rozlišujeme krátkodobé, tzv. „session cookie“, které jsou jen dočasné a zůstanou uložené v prohlížeči jen do doby, než ho zavřete. Dlouhodobé, tzv. „persistent cookie“, zůstanou uložené v zařízení déle nebo dokud je ručně neodstraníte (doba ponechání cookie v zařízení závisí na nastavení samotné cookie a nastavení vašeho prohlížeče).

Nutné cookies umožňují:

– zapamatovat si obsah vašeho nákupního seznamu,
– zapamatovat si místo, kam jste se dostali v určité postupnosti.

Funkční cookies umožňují:
– zapamatovat si vaše přihlašovací údaje (například vaše uživatelské jméno, jazyk nebo zemi, ve které se nacházíte),
– zajistit bezpečnost po přihlášení,
– zabezpečit jednotné působení celé stránky,
– podporu „live chat“.

Výkonové cookies umožňují:
– podporu výkonu stránky snížením doby načítání stránek, které navštívíte,
– zvýšení spokojenosti uživatele,
– shromažďování informací o tom, jak tuto webovou stránku používají její návštěvníci, například o počtu návštěv nebo o průměrné délce jedné návštěvy.

Používání souborů cookie

Používáním stránek provozovaných společností BS PRODUCTION, s.r.o., 908 63 Radošovce č. 145, IČO: 50552538, DIČ: 2120379877 vyjadřujete souhlas s použitím souborů cookie v souladu s nastavením vašeho internetového prohlížeče. Pokud navštívíte naše webové stránky, v prohlížeči máte povoleno přijímání souborů cookie, nevykonáte změnu nastavení vašeho internetového prohlížeče a budete pokračovat v návštěvě našich web stránek, považujeme to za přijetí našich podmínek používání souborů cookie.

Jak můžete změnit nastavení souborů cookie?

Většina internetových prohlížečů je původně nastavena na automatické akceptování souborů cookie. Pokud nechcete, aby jsme soubory cookie ve vašem prohlížeči používali, můžete ho nastavit tak, aby soubory cookie odmítal nebo aby vás informoval o pokusu umístit soubor cookie do vašeho počítače vždy, když se o to webové stránky pokusí. Pokud nám nepovolíte použití souborů cookie, určité funkce a stránky nebudou fungovat tak, jak by měly. Nemohli byste například využívat možnost vytváření nákupního seznamu.

Instrukce pro změnu nebo vymazání cookies naleznete ve volbě „nápověda“ každého prohlížeče. Pokud používáte různá zařízení pro přístup ke stránkám (např. počítač, smartphone, tablet), doporučujeme každý prohlížeč na každém zařízení přizpůsobit vašim preferencím cookies.

Proč si ponechat nastavení cookies?

Používání cookies a jejich povolení ve webovém prohlížeči je na vašem rozhodnutí. V případě změny jejich nastavení však mohou mít některé naše webové stránky omezenou funkčnost a snížený uživatelský komfort.

Znění tohoto dokumentu je účinné od 10.2.2022.