Shopping Cart

Všeobecné obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky blíže specifikují a vymezují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je BS PRODUCTION s.r.o., se sídlem Radošovce 145, 908 63 Radošovce, IČO: 50552538, DIČ: 2120379877 a kupujícím. Prodávající je plátcem DPH a je zapsán v obchodním rejstříku Okresního soudu Trnava, Oddíl: Sro, vložka 38657/T.

Kupně-prodejní vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí níže uvedenými všeobecnými obchodními podmínkami a Občanským zákoníkem (z.č. 40/1964 Sb.) a Zákonem o ochraně spotřebitele (z.č. 250/2007 S. z.), Zákonem o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů (z.č. 102/2014 S.z.). Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím – právnická osoba, se řídí obchodním zákoníkem (z.č. 513/1991 Sb).

Tyto Obchodní podmínky se uplatní tehdy, nebyly-li mezi klientem/zájemcem a Prodávajícím dohodnuty jiné podmínky (např. v objednávce).

Klientem/zájemcem je spotřebitel, tzn. fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání.

Orgánem dozoru pro ochranu spotřebitele je Inspektorát SOI pro Trnavský kraj, Pekařská 23, 917 01 Trnava 1.

1.2 Všeobecné podmínky a definice pojmů

Předmětem koupě jsou mimo jiné zejména textil a doplňky.

„Internetová stránka“ znamená počítačový program – internetovou aplikaci, která je dostupná v síti Internet prostřednictvím internetové adresy, jejíž hlavní funkcionalitou je zobrazení, výběr a objednání služeb Uživatelem;

„Spotřebitelská smlouva“je Kupní smlouva, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně dodavatel a na druhé straně spotřebitel

„Prodávajíci“ (dodavatel) osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy jedná v rámci předmětu své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který spotřebiteli nabízí nebo prodává výrobky nebo poskytuje služby a také podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobek;

„Spotřebitel“ (kupující) je osoba, která nakupuje výrobky nebo používá služby pro osobní potřebu nebo pro příslušníky své domácnosti, a která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci předmětu své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti; Kupující, který není spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti;

„Uzavření kupní smlouvy“ – objednávka kupujícího představuje návrh na uzavření kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího s návrhem kupní smlouvy kupujícímu, tzn. závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího. Od tohoto momentu mezi prodávajícím a kupujícím vznikají vzájemná práva a povinnosti, které jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy;

„Zboží“ znamená věc nabízenou Provozovatelem k prodeji Uživateli a je-li ke Zboží nabízena, tak i licence k užívání této věci.

Nákupní košík znamená část internetové stránky, která je automaticky generována aktivací příslušných funkcí Uživatelem v rámci jeho konání v uživatelském prostředí rezervace, zejména přidáním nebo odebráním služby/nebo změnou množství vybrané služby.

2. Objednávka – uzavření kupní smlouvy

2.1 Všechny objednávky (kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím) jsou považovány za závazné.

2.2 Smluvní vztah mezi klientem/ zájemcem a Prodávajícím zpravidla vzniká vyplněním a zasláním objednávky nebo vyplněním kontaktního formuláře s osobními údaji (jméno, příjmení a bydliště, email a telefonní číslo) se žádostí o zaslání konkrétního zboží. Odeslání vyplněné objednávky se považuje za návrh na uzavření smlouvy dle Občanského zákoníku. K uzavření smlouvy dochází potvrzením objednávky ze strany poskytovatele/prodávajícího a připsáním celé ceny zboží na účet prodávajícího. Smluvní vztah může vzniknout i konkludentním způsobem, pokud je z chování a písemných nebo ústních vyjádření klienta/zájemce zřejmé, že si přeje, prosí, žádá o zaslání zboží poskytovaného prodávajícím. Kupujícímu a prodávajícímu tím vznikají vzájemná práva a povinnosti, tzn. prodávající se zavazuje zprostředkovat kupujícímu objednaný produkt nebo služby a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu produktu nebo služeb.

2.3. Prodávající si vyhrazuje právo na omezení počtu kusů určitého zboží, které Zákazník může zakoupit při nákupu zboží. Toto omezení bude uvedeno v nabídce příslušného zboží. Před odesláním objednávky je Zákazník povinen zkontrolovat si všechny údaje a případně je změnit či upravit. Po potvrzení objednávky lze objednávku dodatečně měnit nebo upravovat pouze se souhlasem prodávajícího/poskytovatele služeb.

2.4 Uskutečněním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil se Všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Kupující potvrzuje, že byl obeznámen s tím, že součástí objednávky je povinnost zaplatit cenu.

2.5 Zákazník si je vědom, že mu koupí výrobků, které jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání ochranných známek, obchodních názvů, firemních log a další. prodávajícího nebo jeho smluvních partnerů, není-li v konkrétním případě smlouvou výslovně dohodnuto jinak.

2.6 Kupní smlouva se uzavírá v slovenském, českém, německém nebo anglickém jazyce.

2.7 Po dokončení objednávky bude Zákazníkovi neprodleně zasláno emailové potvrzení objednávky. Přílohou tohoto potvrzení bude aktuální znění VOP, formulář pro odstoupení od kupní smlouvy a souhrn objednávky ve formátu PDF.

2.8 Prodávající je povinen předat kupujícímu spolu se zbožím i doklady, které se vztahují na zboží.

2.9 Kupující jako spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je:

2.9.1 poskytnutí služby, pokud se její poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí služby, a pokud došlo k úplnému poskytnutí služby,

2.9.2 prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného zvlášť pro jednoho spotřebitele. Zboží, které prodejce neměl na stránce a které bylo vyrobeno dle požadavků zákazníka.

3. Platební podmínky

3.1 Všechny ceny jsou konečné, včetně všech daní. Za poskytování zboží/služeb je klient/zájemce povinen uhradit cenu stanovenou v objednávce nebo uvedenou v ceníku platném v době uskutečnění objednávky.

3.2 Cena za dodávku zboží uvedeného ve smlouvě je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu § 3 zákona č.j. 18/1996 Z. z. o cenách ve znění pozdějších předpisů. K ceně za dodání zboží bude fakturována sazba DPH ve smyslu zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH ve znění pozdějších předpisů, v případě, že prodávající bude registrován jako plátce DPH.

3.3 Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit dohodnutou kupní cenu řádně a včas. Nejsou-li dohodnuty jiné lhůty splatnosti, je klient/zájemce povinen uhradit celou cenu objednaného nebo vyžádaného zboží při předání objednávky poskytovateli platebními metodami povolenými prodávajícím (hotově, platební kartou, bezhotovostním převodem apod.). Pokud se cena převádí bezhotovostním převodem, považuje se za uhrazenou dnem připsání finanční částky na účet prodávajícího. Jako platební bránu používá prodávající služby Stripe.

3.4 Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu, která je potvrzením o úhradě kupní ceny. V případě, že si smluvní strany dohodly platbu na fakturu, bude faktura obsahovat datum splatnosti faktury, přičemž kupující/objednatel služby se zavazuje uhradit ji nejpozději ve lhůtě splatnosti.

3.5 Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci, přičemž Zákazník se stává vlastníkem až úplným zaplacením kupní ceny. Lhůta splatnosti faktur je 7 kalendářních dnů, pokud v objednávce/kupní smlouvě není dohodnuta jiná lhůta splatnosti.

3.6 Pokud některý ze způsobů platby obsahuje informace o nákladech na provedení takové platby, je Uživatel povinen nést náklady na provedení této platby, které jsou uvedeny při dané platbě. V případě bezhotovostní platby bankovním převodem je Uživatel povinen uvést variabilní symbol určený Provozovatelem.

3.7 Součástí kupní ceny za Zboží nejsou žádné platby, poplatky nebo jiné odměny, které musí Uživatel vynaložit na služby poskytnuté třetím stranám v souvislosti se zaplacením kupní ceny za Zboží nebo v souvislosti s dopravou; tyto náklady jsou výhradně náklady kupujícího/objednatele.

3.8 Faktura může být odeslána písemně poštou nebo kurýrem nebo osobně podána do sídla, místa podnikání nebo bydliště kupujícího/objednatele. Prodávající/zhotovitel díla je oprávněn zaslat fakturu i elektronicky na email kupujícího objednatele. Po uplynutí 3 dnů od odeslání faktury emailem se faktura považuje za řádně doručenou a akceptovanou objednatelem. Pokud objednatel vznese námitky vůči obsahu nebo výši faktury, je povinen neprodleně o tom informovat zhotovitele ve lhůtě 2 dnů od obdržení, jakož io důvodech vrácení. Po přepracování faktury běží původní lhůta splatnosti. Smluvní strany se dohodly, že nebudou zbytečně vyvíjet kroky směřující k oddalování úhrady vystavené faktury. Jednotlivé faktury se považují za zaplacené dnem připsání příslušných finančních prostředků na účet zhotovitele.

3.9 Při prodlení kupujícího s úhradou faktury může prodávající uplatnit vůči kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení, max. do výše 30% z celkové ceny zboží/služby.

4. Dodací podmínky

4.1 Zboží/služba bude doručeno kupujícímu/objednavateli způsobem a v čase dohodnutým ve smlouvě. Cenu dopravy uvede prodávající kupujícímu ve smlouvě nebo v e-mailu a kupující si následně určí jaký typ a cenu dopravy si přeje. Následně bude zboží zabaleno a zasláno kupujícímu. Pokud si kupující zvolí osobní odběr, tak zboží nebude zabaleno. Obaly a náklady na balení jsou zahrnuty v ceně zboží. Obaly a fixační materiály je kupující povinen zaslat zpět jen je-li to ve smlouvě výslovně dohodnuto. Součástí dodávky není montáž ani instalace zboží, ledaže by byla objednána jako služba.

4.2 Dodávané zboží bude zabaleno a vybaveno pro přepravu způsobem, který je obvyklý pro takové zboží v obchodním styku, příp. způsobem potřebným k uchování a ochraně zboží tak, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. Způsob zabalení Zboží určuje výhradně prodávající. Pokud zboží doručuje smluvní přepravce, kupující dává prodávajícímu právo předat přepravci potřebné osobní údaje pro doručení zboží (jméno, adresa a telefon).

4.3 Zboží se považuje za převzaté v momentě, kdy Kupující nebo jím pověřená třetí osoba převezme všechny části objednaného zboží nebo pokud se zboží objednané v jedné objednávce dodávají odděleně, okamžikem převzetí zboží, které bylo dodáno jako poslední.

4.4 Prodávající neodpovídá za opožděnou dodávku zboží zaviněnou kurýrní službou, případně udáním nesprávné adresy kupujícího. Kupující je povinen důkladně zkontrolovat zboží při jeho převzetí od přepravce/kurýra a potvrdit svým podpisem převzetí zboží na dokladu o převzetí zboží. Pokud je zboží dodáváno opakovaně během vymezeného období, okamžikem převzetí prvního dodaného zboží.

4.5 Pro zboží, které kupující požaduje doručit od jiného státu než Slovenská republika, budou kupujícímu nabídnuty zvláštní dopravní podmínky. Cenu a dostupnost jednotlivých druhů dopravy mimo Českou republiku si může kupující před uzavřením smlouvy ověřit telefonicky nebo e-mailem u prodávajícího.

4.6 Pokud je zboží na skladě, expediční lhůta je obvykle do 7 dnů od potvrzení objednávky. Ve výjimečných případech nebo když zboží není na skladě, může být expediční lhůta i delší, o čemž bude Zákazník neprodleně po zjištění této skutečnosti informován. Zákazník je povinen si dodané zboží převzít od Dopravce, v opačném případě bude zboží na náklady Zákazníka uskladněno, maximálně však po dobu 5 dnů. Skladné činí 25 EUR včetně DPH/den.

4.7 Při převzetí zboží je Zákazník povinen vždy pečlivě zkontrolovat neporušenost obalu a počet dodaných kusů. Dopravce poskytne Zákazníkovi přiměřenou dobu pro kontrolu. V prepravnom dokumente (ďalej len „Dodací list“) Zákazník potvrdí svojím podpisom správnosť dodávky, t. j. že byl dodán správný počet kusů zboží a že zboží není viditelně poškozeno. Je-li zboží neúplné nebo je viditelně poškozeno, Zákazník uvede v Dodacím listu zápis o neúplnosti nebo poškození zboží s popisem chybějícího zboží nebo způsobených škod. Zápis o neúplnosti nebo poškození zboží není uplatněním nároku na náhradu škody. Na pozdější reklamace viditelného poškození a neúplnosti zboží způsobených během přepravy, které bylo převzato Zákazníkem jako bezvadné a úplné, nebude brán zřetel. Na reklamace vad zboží (tj. na vady zboží nezpůsobené přepravou) se nevztahují tyto VOP, ale reklamační řád. Jako dodací list může sloužit také faktura.

4.8 Objednávka doručena do 13:00 hodin. pracovního dne, je obvykle ještě v tomto dni vyexpedována a předána přepravci. V opodstatněných případech se však může termín expedice prodloužit na 2 – 3 pracovní dny, obvykle v předvánočním období nebo při zvýšeném nárůstu objednávek spojených s mimořádnou akcí. Zboží je doručováno přepravní společností United Parcel Service („UPS“) a Zásilkovna, zásilky jsou zpravidla doručovány do druhého pracovního dne od jejich předání přepravci. V případě, že bude zboží zasláno prostřednictvím České pošty, platí ceník zveřejněný v jejím ceníku ke dni uzavření smlouvy.

POSTUP SPOLEČNOSTI United Parcel Service („UPS“) PŘI DORUČOVÁNÍ BALÍKŮ

  • v den expedování zásilky odešle společnost United Parcel Service („UPS“) formou SMS zprávy oznámení o doručení zásilky
  • v den doručení (obvykle následující den) upřesní společnost United Parcel Service („UPS“) přibližný čas doručení zásilky
  • je možné domluvit si vyzvednutí zásilky na depu nebo jednom z mnoha výdejních míst společnosti United Parcel Service („UPS“)
  • v případě neúspěšného doručení zásilky zanechá kurýr na uvedené adrese Oznámení o nedoručení
  • po druhém neúspěšném pokusu o doručení je zásilka ponechána na depu po dobu 7 dnů, během této doby se zákaznický servis United Parcel Service („UPS“) pokusí o kontakt za účelem upřesnění podmínek doručení
  • celý doručovací cyklus zásilky lze sledovat na stránkách https://www.ups.com/track?loc=cs_CZ&requester=ST/

5. Storno podmínky

5.1 Kupující, který je spotřebitelem má právo ve smyslu § 7 ods. 1 z.č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele vrátit zboží do 14 dnů od jeho doručení. Jednotlivé reklamace jsou posuzovány individuálně. Kupující si může své právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu uplatnit u prodávajícího v písemné podobě nebo e-mailem doručeným prodávajícímu ve formě, ze které je jednoznačně srozumitelné, že odstupuje od smlouvy. Prohlášení musí obsahovat jméno, příjmení, adresu, číslo objednávky a čísla bankovního účtu pro vrácení uhrazené částky. Zboží musí být spolu s prohlášením doručeno na adresu prodávajícího nebo do sídla jeho provozu. Zboží musí být doručeno kompletní, včetně původního obalu, zboží nesmí být poškozeno a nesmí být nadměrně používáno (tj. používáno nad rámec odzkoušení zboží).

5.2 Kupující nemá nárok na vrácení zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků, zboží vyrobeného na míru, nebo zboží určeného zvlášť pro jednoho spotřebitele.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je:

  • prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen. spodní prádlo
  • prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukově obrazových záznamů, knih nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil,

5.3 Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy se Kupující musí prokázat dokladem o zaplacení zboží. Po platném odstoupení od smlouvy prodávající vrátí kupujícímu veškeré platby, které kupující prokazatelně uhradil v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží. Prodávající však není povinen uhradit kupujícímu dodatečné náklady, pokud si kupující zvolil jiný způsob doručení, než je nejlevnější běžný způsob doručení nabízený prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil kupující, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízený prodávajícím. Platby budou kupujícímu vráceny do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy bude prodávajícímu doručeno oznámení kupujícího o odstoupení od kupní smlouvy. Úhrada bude provedena stejným způsobem, jaký kupující použil při platbě prodávajícímu, pokud kupující neuvedl jiný způsob úhrady v písemném prohlášení o odstoupení od smlouvy, a to bez účtování jakýchkoli dalších poplatků.

5.4 V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, které je použito a je poškozeno nebo neúplné nebo hodnota předmětného zboží je snížena v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží, má prodávající vůči kupujícímu nárok na náhradu škody ve výši hodnoty opravy zboží a uvedení zboží do původního stavu resp. prodávající má právo požadovat od kupujícího proplacení snížení hodnoty zboží a kupující je o této skutečnosti vyrozuměn.

5.5 V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, které je používáno, poškozeno nebo neúplné, zavazuje se kupující uhradit prodávajícímu hodnotu, o kterou se snížila hodnota zboží ve skutečné výši, náklady, které vznikly prodávajícímu v souvislosti s opravou zboží a jeho uvedením do původního stavu. Kupující je povinen ve smyslu tohoto bodu všeobecných obchodních podmínek prodávajícímu uhradit náhrady nejvíce ve výši rozdílu mezi kupní cenou zboží a hodnotou zboží v době odstoupení od kupní smlouvy.

5.6 Prodávající není povinen vrátit kupujícímu cenu zaplacenou za příslušné zboží před tím, než mu bylo zboží od kupujícího spolu s příslušenstvím včetně dokumentace a pod. doručený nebo dokud kupující neprokáže zaslání zboží spolu s příslušenstvím včetně dokumentace a pod. zpět prodávajícímu.

5.7 Ustanovení o právu na odstoupení od smlouvy se týkají pouze spotřebitelů podle zákona na ochranu spotřebitele (spotřebitelem je pouze fyzická osobu, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání). Podnikatel nemá nárok na vrácení ceny zboží, ale jeho nároky vyplývají z ustanovení Obchodního zákoníku, tzn. právo na opravu věci, slevu z ceny, dodání náhradní věci při opakované téže vady. (min. 3 provedené opravy téže závady)

5.8 Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém ji kupující převzal při dodávce. Ke zboží je třeba přiložit doklad o koupi. Vždy je třeba zboží vrátit is obalem, tak aby nemohlo během přepravy dojít k jakémukoli poškození tovrau. Zboží poslané na dobírku nebude převzato.

5.9 Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené se Zákazníkem, v případě zjevné vady v kupní ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné, než je obvyklá cena pro tento typ/druh zboží). Za zjevnou vadu v kupní ceně zboží se považuje například o jednu číslici kratší kupní cena, než je obvyklé (tj. když při zadávání ceny „vypadla“ jedna číslice), evidentně nízká cena zboží (např. o 50 % nižší kupní cena, než je pro daný druh a typ zboží obvyklé, a to aniž by u zboží bylo uvedeno, že jde o výprodej nebo jinou slevovou akci), jiné zjevné vady v psaní, zjevné vady v popisu zboží, obrázku atp. Pokud se prodávající rozhodne využít svého práva odstoupit od kupní smlouvy, Zákazníka o této skutečnosti neprodleně informuje. V případě odstoupení od smlouvy vrátí Prodávající Zákazníkovi již zaplacenou kupní cenu, a to v nejkratším možném čase, nejpozději však do 10 pracovních dnů od odstoupení od smlouvy, a to na bankový účet, který Zákazník prodávajícímu písemně (e-mailem) sdělí, ne- li je dohodnuto jinak (vrácení v hotovosti).

5.10 Prodávající/zhotovitel má právo až do momentu odeslání Zboží kupujícímu od Kupní smlouvy odstoupit, a to z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu. Za odstoupení od Kupní smlouvy se považuje i právní jednání prodávajícího spočívající v oznámení kupujícímu, že jím objednané Zboží nelze dodat. Prodávající je oprávněn kdykoli požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky a do doby, než obdrží od kupujícího potvrzení objednávky, je oprávněn pozdržet odeslání Zboží.

5.11 Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy ohledně Zboží, které vrací prodávajícímu poškozený a/nebo opotřebovaný, je Spotřebitel povinen prodávajícímu nahradit náklady na uvedení Zboží do původního stavu. Spotřebitel odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty Zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k seznámení se s povahou a vlastnostmi daného Zboží, včetně jeho funkčnosti.

5.12 Při objednání servisních prací ke zboží, ke kterému se již neváže záruční lhůta, je vykonavatel servisních prací oprávněn fakturovat i servisní práce a náklady na jízdné iv případě, že se nepodařilo odstranit závadu zboží. Ceny servisních prací a jízdného jsou uvedeny v platném ceníku.

5.13 Kupující má po doručení zboží možnost odzkoušet jeho funkčnost, nemůže však zboží používat, odstupuje-li od smlouvy. Za účelem zjištění povahy, charakteristik a funkčnosti zboží by měl spotřebitel se zbožím manipulovat a zkontrolovat jej pouze takovým způsobem, jakým by mu to bylo umožněno v „kamenném“ obchodě. Od kupujícího se vyžaduje, aby během lhůty pro odstoupení od smlouvy se zbožím manipuloval a kontroloval jej s náležitou péčí.

5.14 Zákazník je výslovně informován a srozuměn, že barva a odstín dodaného zboží se může lišit od zboží zobrazeného na webstránce prodávajícího, jelikož každé zobrazovací zařízení reprodukuje barvy jiným způsobem. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout reklamaci zboží vráceného po uplynutí 14 dnů (v případě spotřebitele), resp. v případě právnické osoby bez ohledu na lhůtu z důvodu, že barva a odstín dodaného zboží se liší od zobrazeného na webstránce prodávajícího.

6. Záruční doba a reklamační řád

6.1 Prodávající odpovídá za vady, které má zboží při převzetí kupujícím. U použitých věcí neodpovídá za vady vzniklé jejich použitím nebo opotřebením. U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Nejde-li o věci, které se rychle kazí, nebo o použité věci, odpovídá prodávající za vady, které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době (záruka).

6.2 Záruční doba na nové zboží je 24 měsíců, která běží od převzetí zboží kupujícím. Záruční doba na použité zboží je 12 měsíců. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena lhůta k použití, záruční doba neskončí před uplynutím této lhůty. Záruční doba pro kupujícího, který není spotřebitelem, je 24 měsíců.

6.3 Záruční list se vystavuje na žádost kupujícího. K uplatnění reklamace postačuje doklad o koupi. Má-li zboží vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.

6.4 Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnosti vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Stejná práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o odstranitelné vady, pokud však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí se vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Jde-li o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.

6.5 Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího. Je-li však v záručním listě uveden záruční servis, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu v záručním servisu. Záruční servis je povinen opravu provést ve lhůtě nejpozději do 30 dnů.

6.6 Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž platí, dojde-li k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka.

6.7 Vyřízením reklamace se rozumí ukončení reklamačního řízení předáním opraveného výrobku, výměnou výrobku, vrácením kupní ceny výrobku, vyplacením přiměřené slevy z ceny výrobku, písemná výzva k převzetí plnění nebo její odůvodněné zamítnutí.

6.8 Při uplatnění reklamace prodávající určí způsob vyřízení reklamace ihned nebo ve složitých případech nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména vyžaduje-li se složité technické zhodnocení stavu výrobku nebo služby, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později; vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má kupující právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu výrobku za nový výrobek.

6.9 Pokud kupující uplatnil reklamaci výrobku během prvních 12 měsíců od koupě, může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě odborného posouzení; bez ohledu na výsledek odborného posouzení nebude od kupujícího vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení ani jiné náklady související s odborným posouzením. Prodávající je povinen poskytnout kupujícímu kopii odborného posouzení odůvodňujícího zamítnutí reklamace nejpozději do 14 dnů ode dne vyřízení reklamace. Pokud kupující reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od koupě a prodávající ji zamítl, prodávající v dokladu o vyřízení reklamace uvede, komu může kupující zaslat výrobek k odbornému posouzení. Je-li výrobek zaslán na odborné posouzení určené osobě, náklady odborného posouzení, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese kupující v případě, že výsledek odborného posouzení byl negativní pro kupujícího. Pokud kupující odborným posouzením prokáže odpovědnost prodávajícího za vadu, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení záruční doba neběží. Prodávající je povinen kupujícímu uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatnění reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady.

6.10 Prodávající je povinen při uplatnění reklamace vydat kupujícímu potvrzení. Je-li reklamace uplatněna e-mailem, prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit kupujícímu ihned; není-li možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud kupující má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.

6.11 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností platí, že při poskytování služeb vzdělávání, neplatí žádná záruční lhůta a ani po poskytnutí služby nemá objednatel právo na její opravu, doplnění, výměnu, nakolik je poskytována jako nehmotný statek.

7. Odpovědnost za obsah webových stránek

Webová stránka www.softello.cz a její obsah patřící nebo spravovaná prodávajícím může být aktualizována kdykoli, bez předchozího upozornění. Prodávající neodpovídá za vady v zobrazení prodávaného zboží nebo v jeho popisu. Před objednáním zboží nebo služby je kupující/objednatel povinen si vyžádat specifikaci zboží nebo služby.

8. Alternativní řešení sporů

8.1 Nakupující – spotřebitel – má právo obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu (e-mailem na info@softello.sk, není-li spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho spotřebitelská práva. Pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů (dále jen subjekt alternativního řešení sporů) podle zákona 391/2015 Sb. ARS subjekty jsou orgány a oprávněné právnické osoby dle §3 zákona 391/2015 Z.z. Seznam subjektů ARS lze nalézt na stránce Ministerstva hospodářství SR www.mhsr.sk. Návrh může spotřebitel podat způsobem určeným podle §12 Zákona 391/2015 Sz.

8.2 Spotřebitel může podat stížnost také prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO, která je dostupná online na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

8.3 Alternativní řešení sporů může využít pouze spotřebitel – fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy nebo souvisejícího se spotřebitelskou smlouvou. Alternativní řešení sporů se týká pouze smluv uzavřených na dálku. Alternativní řešení sporů se netýká sporů, kde hodnota sporu nepřevyšuje částku 20 EUR. Subjekt ARS může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení alternativního řešení sporu maximálně do výše 5 EUR s DPH.

9. Společná a závěrečná ustanovení

9.1. Oznámení a zprávy vůči Prodávajícímu jste povinni činit písemně. Pod písemnou formou se rozumí i elektronická pošta bez zaručeného elektronického podpisu. Je-li ohlášení nebo oznámení zasíláno poštou, považuje se za doručené také, odmítne-li je adresát převzít, pokud si je adresát nevyzvedne do 5 (pěti) dnů od jeho uložení v poštovním provozu poté, co nebyl zastižen na doručovací adrese, nebo marným pokusem o doručení, pokud neexistuje doručovací adresa nebo se adresát nezdržuje na doručovací adrese.

9.2. Oznámení a zprávy se zasílají na doručovací adresu stran, kterými jsou adresy uvedené v objednávce. Smluvní strany jsou oprávněny změnit doručovací adresu písemným oznámením druhé straně.

9.3. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí objednávky (kupní smlouvy) uzavřené mezi klientem/zájemcem na straně jedné straně a Prodávajícím na straně druhé. Práva a povinnosti vyplývající z těchto Obchodních podmínek jsou součástí smluvního vztahu a klient/zájemce prohlašuje, že se s nimi seznámil před zasláním formuláře, objednávky nebo žádosti o poskytnutí informace od prodávajícího.

9.4. Prodávající je oprávněn tyto Obchodní podmínky kdykoli změnit, a to zveřejněním změn nebo nového znění na svých oficiálních internetových stránkách. Obchodní podmínky jsou platné až do vydání nových Obchodních podmínek, na jejichž změnu si Prodávající vyhrazuje nárok.

9.5 Klient/zájemce bere na vědomí a souhlasí, že práva a povinnosti mezi smluvními stranami se kromě těchto všeobecných obchodních podmínek řídí příslušnými právními předpisy ČR. Ve věcech, které nelze řešit těmito obchodními podmínkami, se uplatní příslušná ustanovení Občanského zákoníku, Obchodního zákoníku a Zákona o ochraně spotřebitele.

9.6 Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich vyhotovení uvedeným níže. Případné změny a doplnění těchto VOP se nebudou vztahovat na objednávky zboží vytvořené před jejich účinností.

V Radošovcích, dne 8.2.2022

BS PRODUCTION, s.r.o. Jana Balážová – jednatel